AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Számla kötelező adattartalma 2016

Évről évre történnek változások a számlázásban, illetve a számla adattartalmában. A következőkben ezeket összefoglalva tekintheti meg.

 

A számla kötelező adattartalmát többek között a 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a szabályozza, melyben a kötelező tartalmi elemeket minden érdemes ellenőrizni.

"A számla kötelező adattartalma a következő:

a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc)263 adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma."

Számlázási szabályok változásai 2016-tól:

 • Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás:

  2016. január 1-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell az önálló, de a programba beépített „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval. Ezen funkció használatát a NAV kérheti egy esetleges ellenőrzés során. Ekkor a kiállított számlák adatai a NAV által meghatározott formátumban kerülnek exportálásra.
 • Környezetvédelmi termékdíj:

  Új környezetvédelmi termékdíjköteles termékek kerültek be a szabályozásba: kibővült az irodai papírok köre, illetve csökkent a termékdíj-köteles elektromos és elektronikai berendezések köre.
 • Folyamatos teljesítésű ügyletek szabályozása:

  Az új szabály alapján az időszakos elszámolású ügyletek esetén az elszámolási időszak utolsó napja lesz a teljesítés időpontja.

  2015. július 1-től könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás és adótanácsadói szolgáltatás kapcsán már ezt a rendeletet kellett alkalmazni, azonban 2016-tól már minden időszakos elszámolású ügylet esetén az új szabályt kell alkalmazni.
 • Adózói minősítés:

  2016-tól megkülönböztetésre kerülnek a megbízható és a kockázatos adózók.
  A NAV által meghatározott feltételeknek megfelelő megbízható adózók kedvezményekben részesül, míg a kockázatosnak minősített adózók az általánoshoz képest szigorúbb eljárásban részesülnek.

A felsorolt kötelező tartalmi elemeken kívül számos egyéb általános és speciális jogszabály is vonatkozik a számlázásra, és a számlázó programokra, így célszerű olyan szoftvert használni, amelyet gyártója folyamatosan frissít.

Használja Ön is a hatályos jogszabályoknak megfelelő, folyamatosan frissítésre kerülő AXEL PRO Számlázó- és Készletnyilvántartó Programot, hogy Önnek ne kelljen aggódnia az újonnan bevezetésre kerülő változások miatt.

 

Jogszabályi hivatkozások:

Áfa törvény
23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet
Termékdíj törvény

 

 

 

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!