AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Számla kötelező adattartalma és a főbb változások 2015-ben

Folyamatosan változnak a számla kötelező tartalmi elemei. Ezzel kapcsolatban számos pontatlan hír található az interneten, ezért érdemes mindig hiteles forrásból tájékozódni. Kövesse figyelemmel híreinket, mert 2015-ben is várhatóak változások a számlázási szabályokban!

A számla kötelező adattartalmát többek között a 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a szabályozza. Ezt a törvényt a 2014. évi LXXIV. törvény 136. § 6. pontja módosítja.

Jogszabályi hivatkozás:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700127.TV

2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerint:

"A számla kötelező adattartalma a következő:

a) a számla kibocsátásának kelte;

b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc)263 adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó az 1 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

j) az alkalmazott adó mértéke;

k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma."

Változások a számlázásban:

  • A legalább 1 millió forint áthárított adót tartalmazó számlákon kötelező a vevő adószámának feltüntetése.
  • 2015-ben megfelelőségi nyilatkozattal már nem kötelező rendelkezni. Az ezt szabályzó rendelet 2014. július 1-től hatályát vesztette, azonban cégünk továbbra is biztosítja a megfelelőségi nyilatkozatot, mellyel garantáljuk, hogy szoftverünk megfelel a magyar hatályos jogszabályoknak.
  • Új környezetvédelmi termékdíj kategóriákat vezettek be, és a díjtételek is ezen kategóriák szerint lettek meghatározva.
  • 2015. július 1-től változik a folyamatos teljesítésű ügyletek számlázása 3 tevékenység kapcsán: könyvviteli szolgáltatás, könyvvizsgálói szolgáltatás és adótanácsadói szolgáltatás esetén, majd 2016. január 1-től minden időszakos elszámolású ügylet esetén az új szabályt kell majd alkalmazni.

Fontos tudni, hogy az itt szereplő kötelező tartalmi elemeken kívül számos egyéb általános és speciális jogszabály is vonatkozik a számlázásra, és a számlázó programokra, így célszerű olyan szoftvert használni, amelyet gyártója folyamatosan frissít.

Használja Ön is az AXEL PRO Számlázó Programot, mert vállalatunk kiemelten fontosnak tartja, hogy Ön mindig a hatályos jogszabályoknak megfelelő szoftvert használhasson, így nem kell azért aggódnia, hogy az Ön által kiállított bizonylat megfelel-e a kötelező adattartalmi előírásoknak. 

 

 

 

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!