AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Nyugta és egyszerűsített számla kiállítása blokknyomtatóval

A hatályos jogszabályok szerint lehetőség van számítástechnikai eszközzel egyszerűsített számla és nyugta készítésére, amennyiben azok a 2007. évi CXXVII. törvény (áfa-törvény) valamint a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet nyugtára és egyszerűsített számlára vonatkozó részeinek eleget tesznek.


Egyszerűsített adattartalmú számla


nyugtaA számla egyszerűsített adattartalommal történő kibocsátására a következő esetekben van lehetőség:
- előlegről történő számla kibocsátás esetén, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok forintban kifejezettek,
- a számla kibocsátása olyan ügyletről történik, amelynek az ellenértékét az ügylet teljesítéséig a termék vevője, szolgáltatás igénybevevője készpénzzel, készpénz helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel megfizette (feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek),
- az Áfa-törvény előírásai szerint belföldön kívül, a Közösség területén teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtásról történő számlakibocsátás esetén, feltéve, hogy az ügyletet teljesítő adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön) és az adófizetésre kötelezett személy a termék beszerzője vagy a szolgáltatás igénybevevője.
- az Áfa-törvény előírásai szerint belföldön kívül, a harmadik államban teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtásról történő számlakibocsátás esetén, feltéve,hogy az ügyletet teljesítő adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett gazdasági célú letelepedési helye belföldön van (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye van belföldön).

Az egyszerűsített adattartalmú számlában egyes adatokat a számla kötelező
adattartalmaként
meghatározottaktól eltérően kell szerepeltetni, a következők szerint:

- az adó alapja és adó nélküli egységára helyett az ellenérték adót is tartalmazó összege tüntetendő fel,
- áthárított adómértékként 27 % nem tüntethető fel, benne foglalt adóként 27%-os adómérték alá tartozó ügylet esetén 21,26%-os, 18%-os adómértékűnél 15,25%, 5%-os adómérték alá tartozónál 4,76% százalékérték szerepeltetendő,
- áthárított adó összeg nem szerepelhet.

Nyugta


Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számla kibocsátási kötelezettség alól az adóalany, ha a terméket megvásárló, a szolgáltatást igénybevevő olyan nem adóalany személy (ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét – a teljesítés napjáig – készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel megtéríti, és számla kibocsátását nem kéri. Ezekben az esetekben az adóalany köteles a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére nyugtát kibocsátani. A 24/1995. (XI.22.) PM rendelet szerint "1/J. §21 (1) Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott nyugta abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha a nyugta szigorú számadás alá vonása az e rendelet szerint engedélyezett és üzemeltetett pénztárgép, taxaméter alkalmazásával történik."

A nyugta kötelező adattartalma a következő:
- a nyugta kibocsátásának kelte;
- nyugta sorszáma, amely azt kétséget kizáróan azonosítja;
- a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint a neve és címe;
- a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke.

Nyugta kizárólag papír alapon bocsátható ki és kizárólag magyar nyelven állítható ki.

Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:
- a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok,
- a gyógyszertárak,
- a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 46.2-46.7 szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében,
- a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’08 47.1-47.7 és 47.91 szerinti
kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az 55.1-55.3 szerinti szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2 és 77.3.3 szerinti kölcsönzési és a 95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi adóalany, üzlet, mozgóbolt, kivéve:
- a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet,
- a csomagküldő szolgálat, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme,
- az ipari - kivéve élelmiszeripari - tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja,
- a termelői borkimérés, az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében.
(Az üzlet fogalmát a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg.)
Az adóhatóság a nyugtaadásra kötelezett indokolt kérelmére felmentést adhat a pénztárgép kötelező alkalmazása alól abban az esetben, ha az adóalany szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénztárgép alkalmazása rá nagy terhet róna, illetve akkor, ha az adóalany gazdasági tevékenységének természete, illetve tevékenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagy megterheléssel lenne megoldható.
Azok az adóalanyok is, akik a pénztárgép alkalmazása alól mentesülnek, kötelesek nyugtát
kibocsátani. „

Nyugta melléklet


Ha a jogszabály az Ön tevékenysége esetén kötelezővé teszi a nyugta pénztárgéppel történő kiállítását, akkor is készíthet nyugta mellékletet, amely tartalmazni fogja az ügyletre írt tételeket is, valamint az áfakulcs szerinti bontás segíti a pénztárgépbe történő adatrögzítést.

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!