AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Fordított ÁFA

Fordított áfás számlát fordított adózás esetén állítanak ki. A fordított áfás számla azt jelenti, hogy nem a számlakibocsátó fizeti az eladott tételek után az ÁFA-t, hanem a számlán feltüntetett vevő.

2006. január 1-óta használják itthon a fordított adózást. Ekkor még csak a hulladékkereskedelmet érintette ez az adózási fajta. A fordított adózást a fiktív számlázások elkerülése végett vezették be itthon. Az így kiállított számlák után már a vevők nem igényelhetik vissza az ÁFA-t, emiatt teljesen értelmetlenné válik a fiktív számlák készítése is.

fordított áfa

Az ÁFA törvény 142.§ írja le a fordított ÁFA alkalmazásának pontos szabályát:
„142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti:
a) a 10. § d) pontja szerinti termékértékesítés esetében;
b) a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának;
c) az a) és b) pontban említett termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz munkaerő kölcsönzése, kirendelése, illetőleg személyzet rendelkezésre bocsátása esetében;
d) a 6. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében;
e) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontja alá tartozó termékértékesítés esetében, ha az értékesítő adóalany élt a 88. §-ban említett választási jogával;
f) az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul;
g) a vállalkozásban tárgyi eszközként használt termék értékesítése, valamint egyéb, a teljesítésekor a szokásos piaci árat tekintve 100 000 forintnak megfelelő pénzösszeget meghaladó termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében, ha a teljesítésre kötelezett adóalany felszámolási vagy bármely más, fizetésképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt áll;
h) üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog (kibocsátási egység) átruházása esetében;
i) a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében.
(2) Az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti ingatlanértékesítésre az (1) bekezdés e) pontjában meghatározottaknak is teljesülniük kell.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek
a) mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint
b) egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.
(4) A (3) bekezdés a) pontjának alkalmazásában – akár termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója vagy termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője minőségében, akár mindkét minőségben egyaránt – belföldön nyilvántartásba vett adóalany az Eva. hatálya alá tartozó személy, szervezet is.
(5) Az érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérheti
a) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon,
b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa
a (3) bekezdésben említett feltételek teljesüléséről, illetőleg arról is, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az értékesítő adóalany élt-e, és ha igen, milyen terjedelemben élt ott említett választási jogával.
(6) Az állami adóhatóság (5) bekezdésben említett tájékoztatási kötelezettségének köteles haladéktalanul eleget tenni. Az írásos megkeresésre adott adóhatósági választ az ellenkező bizonyításáig valósnak kell tekinteni. Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének a honlapján történő közzététellel tesz eleget.
(7) Az (1) bekezdés alkalmazása esetében a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója olyan számla kibocsátásáról gondoskodik, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel.
(8) Az (1) bekezdés i) pontja nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére."


Miért válassza az AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Programot?

Mert szemben más programokkal, nem csak ígéri, hanem teljesíti is, hogy Ön a jogszabályoknak pontosan megfelelő ÁFA-s számlát készíthet.
Más programokkal szemben az AXEL PRO figyelmezteti, a vevő adószámának kötelező feltüntetésére, a programban a fordított áfás számla hivatkozik a fordított ÁFA-s számla tényére, valamint semmilyen módon nem tüntethető fel áthárított ÁFA ezen a számla típuson.

ÁFA törvény
NAV Tájékoztató fordított adózáshoz, fordított adózók köre

2012. július elsejétől bővült az egyes mezőgazdasági termékek értékesítésével a belföldi fordított adózás alá eső ügyletek köre. Erről bővebben a Bővül a fordított adózók köre cikkünkben olvashat.

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!