AXEL PRO Számlázó Program AXEL PRO SZÁMLÁZÓ PROGRAM
        Program Hírek   Kövess Twitteren   számlázó program youtube   számlázó program facebook

Cikkek, hírek, tudnivalók

Szoftverünkkel, jogszabályokkal, céges ügyvitellel
kapcsolatos írások, amelyekről nem érdemes lemaradnia.


 

Számla kötelező adattartalma 2013

2013 január 1.-től változnak a számla kötelező tartalmi elemei. Ezzel kapcsolatban számos pontatlan hír található az interneten, ezért érdemes mindig hiteles forrásból tájékozódni (Magyar Közlöny).

Számla kötelező tartalmi elemei 2013A számla kötelező adattartalmát többek között a 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a szabályozza. Ezt a törvényt 2013 január 1.-től a 2012. évi CLXXVIII. törvény 135.§-a módosítja az alábbiak szerint:

Magyar Közlöny 2012/159. szám (2012. nov. 29.) 37. oldal
www.magyarkozlony.hu/pdf/15066


"Az Áfa tv. 169. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
A számla kötelező adattartalma a következő:

• a) a számla kibocsátásának kelte;

• b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

• c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

• d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a 2 000 000 forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

• e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

• f) az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

• g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

• h) a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében;

• i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

• j) az alkalmazott adó mértéke;

• k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

• l) az „önszámlázás” kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki;

• m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;

• n) a „fordított adózás” kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett;

• o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott adatok;

• p) a „különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák” kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

• q) a „különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek” vagy a „különbözet szerinti szabályozás - műalkotások”, vagy a „különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében;

• r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma."


Fontos tudni, hogy az itt szereplő kötelező tartalmi elemeken kívül számos egyéb általános és speciális jogszabály is vonatkozik a számlázásra és a számlázó programokra, így célszerű olyan számlázó programot használni, amely gyártója folyamatosan frissíti a szoftvert.

További cikkek...

 
 
Copyright (c) 2015 AXEL PRO Számlázó és Készletnyilvántartó Program, Minden jog fenntartva!